Trwa nabór do klasy siatkarskiej i kolarskiej ZAPRASZAMY !!!

W naszym Zespole każdy jest ważny!

Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 2
z oddziałami Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 3
w Gdańsku
w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt

Walka jest zwycięstwem!

Start Aktualności Galerie

Dobre słowo dla Ciebie:

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego

Załącznik do uchwały nr 5 2015/2016
Gimnazjum nr 21
Im. Dziedzictwa Pontyfikatu Jana Pawła II
w Gdańsku
oraz

załącznik do uchwały nr 4 2015/2016

Szkoły mistrzostwa Sportowego nr 3

w Gdańsku

 

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego
uczniów Gimnazjum nr 21im. Dziedzictwa Pontyfikatu Jana Pawła II
i Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 3 w Gdańsku.


Podstawa prawna:

- art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z  2015r., poz. 843);

- statut Gimnazjum nr 21 im. Dziedzictwa Pontyfikatu Jana Pawła II w Gdańsku

- statut Szkoły mistrzostwa Sportowego nr 3 w Gdańsku

 

Ustalenia ogólne

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych, określony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy lub między przedmiotowy.

3. Czas realizacji projektu powinien wynosić od 2 tygodni do 6 miesięcy, w zależności od problematyki i złożoności projektu, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym półroczu nauki w klasie trzeciej.

4. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.

5. Temat projektu realizowanego w gimnazjum jest wpisywany uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły.

 

Rola nauczycieli

1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym dalej regulaminem.

3. Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu.

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów.

5. Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:


a) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu;

b) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów;

c) nadzór nad dokumentacją projektów;

d) organizacja publicznej prezentacji projektów;

e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

6. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:

a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów
i treści podstawy programowej;

b) omówienie scenariusza projektu z uczniami;

c) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;

d) przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu;

e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;

f) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;

g) pomoc w przygotowaniu prezentacji projektu;

h) komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;

i) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest między przedmiotowy.

 

7. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:

a) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

b) prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:

- wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

- monitorowania udziału uczniów w pracach zespołów,

- przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

c) komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

d) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (arkusz ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

Działania projektowe

I. Wybór tematu projektu.

1. Do końca maja poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, nauczyciele ustalają ich temat przewodni.

2. Podczas ustalania przewodniego tematu projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę
w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, podstawy programowej.

3. W terminie do 10 września roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, nauczyciele wspólnie ustalają zestaw projektów edukacyjnych do realizacji
w danym roku szkolnym.

4. Projekty mogą być realizowane przez jednego nauczyciela w jednej klasie lub międzyoddziałowo, bądź przez kilku nauczycieli między przedmiotowo.

5. Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu, który będą realizować w terminie do końca września.

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.

1. Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają kryteria oceniania projektu i jego prezentacji.

2. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce i terminy konsultacji.

III. Wykonanie zaplanowanych działań.

1. Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu do końca maja danego roku szkolnego (mogą krócej).

2. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy, wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

1. Projekty edukacyjne kończy publiczna prezentacja, która odbywa się w terminie uzgodnionym z koordynatorem i dyrekcją szkoły.

2. Podczas publicznej prezentacji dokonuje się ustnej oceny prezentacji projektów.

3. Do końca roku szkolnego opiekunowie projektów przygotowują sprawozdania z realizacji projektów.

 

V. Ocena projektu.

1. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę ucznia.

2. Ocenie podlega każdy z członków zespołu (ustnej oceny, po dokonanej prezentacji dokonuje dyrektor szkoły).

3. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę z zachowania w klasie trzeciej. Ocena ta może być podwyższona lub obniżona - w przypadku, gdy uczeń nie zrealizuje projektu edukacyjnego.


Ustalenia dodatkowe

1. Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego
w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

2. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego samodzielnie, na jego prośbę, w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole
(np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).

3. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszych „Zasad i warunków projektu edukacyjnego uczniów” dostosowując je do realiów
i możliwości organizacyjnych szkoły.

5. Traci moc Regulamin realizacji projektu edukacyjnego przyjęty uchwałą nr 9 2010/2011
z dnia 9 grudnia 2010r.

6. Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną,
tj. 17 grudnia 2015r.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
36 0.12979817390442