Trwa nabór do klasy siatkarskiej i kolarskiej ZAPRASZAMY !!!

W naszym Zespole każdy jest ważny!

Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 2
z oddziałami Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 3
w Gdańsku
w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt

Walka jest zwycięstwem!

Start Aktualności Galerie

Dobre słowo dla Ciebie:

Regulamin rekrutacji do klasy kolarskiej

REGULAMIN REKRUTACJI

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  NR 2 W GDAŃSKU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

§ 1 PODSTAWA PRAWNA 

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku na  rok szkolny 2018/19 przeprowadzana jest na podstawie:

1)  Art. 137 i 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 poz.59 z późn. Zm.). Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ( Dz. U. z  2017r. poz.60)                       

2)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły   I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,                                                                                                                                                              

3)    Zarządzenia  Nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2018 w  sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,   w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.

 4) Statutu Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2

§ 2 ZASADY REKRUTACJI 

1. Kandydat do klasy kolarskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego powinien spełniać następujące wymogi:

 a) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania kolarstwa wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 b) uzyskanie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej,

c) pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do szkoły, 

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego SMS w Gdańsku decyduje suma punktów, której składnikami są:

 a) liczba punktów uzyskanych za wyniki  egzaminu  gimnazjalnego, przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

 b) liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, biologii, języka angielskiego, 

c) liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia (w szczególności sportowe) ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

-    świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

 -   uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty   albo  organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające  na terenie szkoły 

 - osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

- minimum dobra ocena z zachowania.

3. Listę kandydatów przyjętych do szkoły ustala się wg malejącej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc, którymi dysponuje szkoła.  

 

§ 3 TERMINY NABORU 

 1. Rekrutacja trwa od 14 maja 2018 do 20 czerwca 2018r. Rekrutacja odbywa się w sposób elektroniczny poprzez Gdańską Platformę Edukacyjną (www.nabor-pomorze.edu.com.pl).

  2. Terminy testów sprawnościowych: 22maja i 5 czerwca 2018 r.  O   godzinie i miejscu przeprowadzenia testów kandydat zostanie poinformowany telefonicznie, mailowo oraz poprzez  stronę internetową www.sms3gdansk.pl.                                                                                                       

3. Dnia 8 czerwca 2018 roku – ogłoszenie listy przyjętych w pierwszym terminie rekrutacji na podstawie wyników testów sprawnościowych.                                                                                                                                                  

4. Do dnia 26 czerwca 2018 roku do godziny 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.                                                                                                    

5. Dnia 6 lipca 2018 roku zostanie przedstawiona lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej.  

6. Po 13 lipca 2018 roku – nabór dodatkowy. 

 

§ 4 ZASADY PUNKTACJI

1. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty przyjmując następującą wartość punktową ocen: 1) celujący – 18 pkt. 2) bardzo dobry – 17 pkt. 3) dobry – 14 pkt.  4) dostateczny – 8 pkt. 5) dopuszczający – 2 pkt. 

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1) język polski, 2) historia i wiedza o społeczeństwie, 3) matematyka, 4) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia) 5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym   - mnoży się  przez 0,2. 

 

Test sprawności fizycznej (wybrane próby z MTSF), obowiązują 4 próby:

  1. Skok w dal z miejsca.
  2. Zwis / podciąganie na drążku.
  3. Skłony tułowia w przód.
  4. Skłony w przód z leżenia tyłem.

 

Tabela 1 Wyniki. Punkty.

Ocena poziomu sprawności

Wynik

Punkty

Bardzo dobry

280

9

Dobry

240

7

Średni

200

5

Słaby

170

3

Bardzo słaby

140

1

 

MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ –  opis testu

1. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg): 
a) wykonanie 
Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość  do piaskownicy lub na materac. 
b) pomiar 
Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt. 

c) uwagi 
Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć. 

2.I. Podciąganie na drążku: próba siły rąk i barków: 
a) wykonanie 
Z przystawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem. Ręce znajdują się na szerokości barków. Na sygnał "start" testowany ugina ręce podciągając się na wysokość podbródka, po czym bez chwili odpoczynku przechodzi do zwisu prostego. Ćwiczenie powtarza się aż do chwili zmęczenia. 
b) pomiar 
Próba wykonana jest l raz. Liczy się ilość pełnych podciągnięć na wysokość podbródka. 
c) uwagi 
Test należy przerwać, jeśli badany zrobi przerwę wynoszącą 2 sekundy i dłuższą. Drążek winien być tak usytuowany, by testowany wykonywał próbę w pełnym zwisie. Testowanemu należy uniemożliwić ruchy wahadłowe nóg i całego ciała, stojąc przed nim lub pomagając sobie ręką. 

2.II. Wytrzymanie w zwisie na drążku - próba siły rąk i barków: 
a) wykonanie 
Z przestawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał "start" zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie testu winien znajdować się wyraźnie nad drążkiem. 
b) pomiar 
Próba wykonywana jest l raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajduje się poniżej drążka. 
c) uwagi 
Drążek musi być tak usytuowany, by badany wykonywał próbę w pełnym zwisie. 

3. Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha: 
a) wykonanie 
Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany wykonuje skłony w przód, dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund. 
b) pomiar 
Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund. 
c) uwagi 
Badanego nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów. 

4. Skłon tułowia w przód - próba gibkości: 
a) wykonanie 
Badany staje na taborecie tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na przymocowanej w tym celu do taboretu podziałce. 
b) pomiar 
Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm. 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPECJALNEJ

Rodzaj testu.  Zakresy wynikowe. Punkty

Tabela 2.Test szybkości - 200m ze startu lotnego na prostej drodze utwardzonej

Ocena poziomu sprawności

Czas(s)

Punkty

Bardzo dobry

< 13,00

9

dobry

13,01 – 13,50

7

średni

13,51 – 14,40

5

słaby

14.41 – 15,20

3

Bardzo słaby

> 15.20

1

 

 

Tabela 3.Test siły -100m ze startu zatrzymanego na prostej drodze utwardzonej

Ocena poziomu sprawności

Czas(s)

Punkty

Bardzo dobry

< 11,10

9

dobry

11,11 – 11,60

7

średni

11,61 – 12,90

5

słaby

11,91 – 12,50

3

Bardzo słaby

> 12,50

1

 

*Limity czasowe dla kobiet-dziewcząt zwiększone od 15-20% 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia 9 punktów za próbę (wykonywana jeden raz).

 

KLASA SPORTOWA W KOLARSTWIE

1. Pierwsza klasa sportowa  9 pkt

 2. Druga klasa sportowa  6 pkt

WYNIK SPORTOWY NA OOM, MP:

 1. Miejsce 1 – 8m.  12 pkt

 2. Miejsce 9 - 20  9 pkt

 3. Miejsce 21- 35  6 pkt

 4. Ukończenie 2 pkt.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
36 0.15363311767578